top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten door een bezoeker van de webshop toegankelijk via de website www.hubbrewers.be (hierna “klant”) met HUB Brewers, met maatschappelijke zetel te 1600 Sint-Laureins-Berchem, Postweg 399, met ondernemingsnummer 0711625751, (hierna “HUB Brewers ”). Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

 

1.2. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien HUB Brewers deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

 

1.3. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant uitdrukkelijk aanvaard door het sluiten van een overeenkomst met HUB Brewers via de webshop, en dit conform de modaliteiten van artikel 10 van de voorliggende algemene voorwaarden.

 

1.4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. HUB Brewers verbindt zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van HUB Brewers, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

 

Artikel 2: Prijs

2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief B.T.W. De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven.

 

2.2. De leveringskosten worden meegedeeld aan de klant alvorens deze overgaat tot bestelling. Door het plaatsen van de bestelling erkent de klant dat deze kosten volledig te zijnen laste zullen vallen. Kosten van eventuele nazendingen zullen als gedeelde kosten ten laste vallen van HUB Brewers en de klant.

 

2.3. HUB Brewers behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. HUB Brewers kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten zijn wil om zoals o.a. wijziging van B.T.W., belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

 

Artikel 3: Bestelling

3.1. De overeenkomst tussen de klant en HUB Brewers komt geldig tot stand op het ogenblik van het betalen van de bestelling zoals nader gespecifieerd in artikel 3.2 en 3.3 afhankelijk van de betalingsmethode.

 

3.2. Ingeval van online betaling wordt de bestelling geplaatst door het elektronisch versturen ervan aan HUB Brewers wanneer de klant de knop “Bestelling plaatsen” aanklikt.

3.3. Ingeval van betaling via overschijving wordt de bestelling geacht te zijn geplaatst op het moment dat de overschrijving de rekening van HUB Brewers heeft bereikt.

 

3.4. HUB Brewers verkoopt en levert enkel goederen aan meerderjarigen.

3.5. De algemene voorwaarden worden als downloadbare link meegeleverd in de bevestigingsmail die de klant ontvangt na het plaatsen van de bestelling.

 

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

4.1. De artikelen blijven eigendom van HUB Brewers tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten.

Artikel 5: Betaling

5.1. Betaling gebeurt steeds via overschijving op het rekeningnummer van HUB Brewers. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

5.2. Ingeval van aankopen met kredietkaart, zal de aankoop op de kredietkaart van de klant worden aangerekend wanneer HUB Brewers overgaat tot verzending van de bestelling.

 

5.3. Via de webshop kunnen geen kortings- of geschenkbonnen worden ingeruild.

 

Artikel 6: Levering

6.1. De levering van de aangekochte goederen gebeurt in principe uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Vertraging in de levering van deze goederen of diensten geeft in geen enkel geval recht op enige schadevergoeding.

 

6.2. Indien bepaalde goederen na bestelling om welke reden dan ook niet leverbaar blijken te zijn of niet (mee) geleverd worden, heeft HUB Brewers, onverminderd de bepalingen van artikel 9, de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden met terugbetaling van de aankoopprijs van de niet-geleverde goederen, dan wel om de goederen zo spoedig mogelijk na te leveren op eigen kosten.

Dergelijke ontbinding of nazending kan geen aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding in hoofde van HUB Brewers. 

 

6.3. HUB Brewers brengt de klant in de gevallen als omschreven in artikel, zo spoedig mogelijk op de hoogte van het verdere verloop van de levering van haar bestelling. De klant heeft steeds de mogelijkheid om een nazending te weigeren.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HUB Brewers niet. HUB Brewers is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. HUB Brewers is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met HUB Brewers via info@hubbrewers.be.

 

7.2. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door HUB Brewers. HUB Brewers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

7.3. Bovendien kan HUB Brewers in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade. De omvang van enige mogelijke vergoeding van directe schade wordt beperkt tot het bedrag van de betreffende aankoop.

De klant zal in geen enkel geval overgaan tot verdere verdeling van de door haar aangekochte goederen. Ingeval van een inbreuk op deze bepaling zal de klant een vergoeding van 750,00 EUR per inbreuk verschuldigd zijn aan HUB Brewers.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht

8.1. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten (tenzij voor de kosten vermeld in artikel 8.4 en 8.7). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

 

8.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (per gewone post: Postweg 399, 1600 Sint-Laureins-Berchem of per e-mail: info@hubbrewers.be) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (zoals een brief, een e-mail of een bijlage in een e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Uitzondering op het herroepingsrecht

8.3. U heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen als uw bestelling bestaat uit verzegelde goederen waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking die het artikel geheel of gedeeltelijk bedekt, kan u de aankoop niet meer herroepen.

 

8.4. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug, onverminderd hetgeen werd bepaald in artikel 8.8.

 

8.5. De terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft aangegeven; in ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.

 

8.6. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan HUB Brewers terug te zenden of te overhandigen. Dit gebeurt tijdig indien u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 

8.7. De klant zal de kost voor het terugzenden zelf moeten dragen.

 

8.8. HUB brewers mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of tot de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

8.9. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Voor bierflesjes geldt dat de kroonkurken ongeopend moeten zijn en de flessen intact.

 

Artikel 9: Overmacht

9.1. In situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld staking, lock-out, lockdown, oorlog, energiestoringen, diefstal, logistieke problemen bij derden, brand etc.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat HUB Brewers niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen is HUB Brewers niet aansprakelijk voor enige schade die de klant zou lijden en kan zij in geen enkel geval enige vergoeding verschuldigd zijn. De verplichtingen van HUB Brewers worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

Artikel 10: Uitdrukkelijke aanvaarding

10.1. Het plaatsen van een bestelling bij HUB Brewers via de webshop is enkel mogelijk indien de klant zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud en de toepasselijkheid van de voorliggende algemene voorwaarden op de af te sluiten koopovereenkomst. Hiertoe zal de klant, voorafgaand aan het afronden van de bestelling, de checkbox naast de vermelding “Akkoord met Algemene Voorwaarden” dienen aan te vinken.

 

Artikel 11: Productinformatie

11.1. HUB Brewers streeft ernaar om haar klanten in de mate van het mogelijke nauwkeurig, volledig en correct te informeren omtrent de producten die zij aanbiedt. Het betreft een middelenverbintenis.

 

11.2. Ingeval er discrepanties zouden bestaan tussen de informatie die wordt verstrekt door HUB Brewers en deze die vermeld staat op de productetiketten, zal de informatie op de productetiketten primeren.

 

11.3. De klant dient minstens alvorens tot consumptie over te gaan de beschikbare productinformatie te controleren. Door consumptie doet de klant uitdrukkelijk afstand van enig verhaal of enige vordering ten opzichte van HUB Brewers.

 

Artikel 12: Klachten

 

12.1. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij de levering vermeld te worden op de afleveringsnota, leveringsbon of vrachtbrief.

 

12.2. Eventuele andere klachten dienen onmiddellijk en uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de aangekochte goederen aan HUB Brewers overgemaakt te worden via e-mail op info@hubbrewers.be.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en rechtsmacht

13.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen HUB Brewers en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

 

13.2. HUB Brewers wenst de klant in kennis te stellen van het bestaan van het Online dispute resolution (ODR)-platform inzake alternatieve geschillenregeling, terug te vinden op http://ec.europa.eu/odr/.

 

13.3. Voor ieder geschil tussen partijen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het resort van het Hof van Beroep in Brussel bevoegd.


 

Contact

HUB Brewers
Postweg 399
1600 Sint-Laureins-Berchem

info@hubbrewers.be

0478 24 65 94

Rekeningnummer: BE69 1030 6267 2778

BIC: NICA BE BB

BTW-nummer: BE 0711625751

bottom of page